Privacy statement

Privacy statement Studio Joy

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Voor Studio Joy aanleiding om dit privacy statement op te stellen. Studio Joy verklaart hierbij alles in het werk te stellen om de persoonsgegevens die in haar bezit zijn, optimaal te beveiligen. Ze waakt ervoor dat niemand onrechtmatig gebruik kan maken van deze gegevens. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten van Studio Joy. Op dit moment zijn van haar klanten de volgende gegevens geregistreerd:

Voornaam en voorletters
Achternaam, evt. tussenvoegsel
Geslacht
Adres
Postcode
Woonplaats
(mobiele) Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN-bankrekeningnummer (in een aantal gevallen)

Deze gegevens gebruikt Studio Joy alleen om voor haar klanten te kunnen werken. Vanzelfsprekend zijn ze noodzakelijk voor het onderhouden van contact met haar klanten en om behandelingen te kunnen factureren. Van sommige (IPL) klanten wordt beperkt lichamelijke informatie opgeslagen, bijvoorbeeld haarkleur en huidtype/huidgevoeligheid. Deze informatie wordt alleen bewaard wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de te doorlopen (IPL) behandeling. In alle gevallen wordt hiervoor aan klanten vooraf toestemming gevraagd.

Alle gegevens worden bewaard tot maximaal drie jaar nadat de laatste factuur aan de klant is verzonden of tot maximaal drie jaar nadat er aantoonbaar sprake is van een relatie en/of correspondentie tussen de klant en Studio Joy.

Klanten hebben te allen tijde recht op inzage van hun gegevens en altijd de keuze deze gegevens te (laten) corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan men een verzoek indienen via info@studiojoy.nl. Daarnaast kunnen klanten verzet aantekenen tegen het gebruik van hun gegevens. Ze hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoogland 14 mei 2018
Studio Joy
Britt Polman